Според тежината на прашањата квизовите се поделени во нивоа. Има три нивоа, од кои секое ниво содржи по два квиза. Секој квиз пак содржи по 15 прашања. Прашањата опфаќаат различни области.НИВО 1 квиз 1 квиз 2
НИВО 2 квиз 1 квиз 2
НИВО 3 квиз 1 квиз 2