.......................................
МЕБЕЛ ТРЕЈД Доо Виница
бул. Маршал Тито 114
2310 Виница, Македонија
..........................................
телефони:
+389 (0)33 361 313
+389 (0)33 363 132

факс:
+389 (0) 33 362 821
телефон - салон во Виница:
+389 (0)33 361 906
телефон - салон во Скопје:
+389 (0)2 2033 968
..........................................
жиро сметки:
Комерцијална банка
300220000018746
Стопанска банка
2000011105874 222285
EDB 4005003106051
..........................................
e-mail:
mebeltrejd@mt.net.mk
..........................................
 
 

 

 

Канцелариски и училишен мебел:
Се користат метални профили, облагородена иверица кантирана со PVC I ABS кант трака, отпресоци од шпер плоча.
Металната конструкција е сопствено производство при што заварувањето е современо и квалитетно. Kај финалната обработка постигнуваме врвен квалитет по кој се разликуваме.

почетна страна контакт english version
Mebel Trade
Биро
....................................................
Mebel Trade
Школски клупи и столови
....................................................

Галерија КАНЦЕЛАРИСКИ И ШКОЛСКИ МЕБЕЛ

© Copyright, MEBEL TREJD Doo, 2004