.......................................
МЕБЕЛ ТРЕЈД Доо Виница
бул. Маршал Тито 114
2310 Виница, Македонија
..........................................
телефони:
+389 (0)33 361 313
+389 (0)33 363 132

факс:
+389 (0) 33 362 821
телефон - салон во Виница:
+389 (0)33 361 906
телефон - салон во Скопје:
+389 (0)2 2033 968
..........................................
жиро сметки:
Комерцијална банка
300220000018746
Стопанска банка
2000011105874 222285
EDB 4005003106051
..........................................
e-mail:
mebeltrejd@mt.net.mk
..........................................
 
 

 

 

Букова граѓа, парена и непарена, сушена и свежа. Произведуваме околу 6000 m3 граѓа годишно. Дебелини: 25, 32, 38, 50, 60 mm
Ширини: 80 mm и пошироки
Должини: 500 - 4000 mm
Потеклото на буката користена во нашето производство е пл. Плаковица која е најквалиетната во Македонија. Освен бука преработуваме и даб, костен, орев, бор. Процесот на парење трае од 8 до 24 часа во зависност од бараната боја на граѓата. Сушарите се со капацитет од 700 m3 и управувањето е комплетно автоматизирано. Произведуваме елементи во повеќе димензии и профили.

почетна страна контакт english version
Mebel Trade
Сушара
Mebel Trade Doo
....................................................
Mebel Trade
Сушара
....................................................
Mebel Trade
Елементи
....................................................
Mebel Trade
Граѓа
....................................................

Галерија ГРАЃА

© Copyright, MEBEL TREJD Doo, 2004