.......................................
МЕБЕЛ ТРЕЈД Доо Виница
бул. Маршал Тито 114
2310 Виница, Македонија
..........................................
телефони:
+389 (0)33 361 313
+389 (0)33 363 132

факс:
+389 (0) 33 362 821
телефон - салон во Виница:
+389 (0)33 361 906
телефон - салон во Скопје:
+389 (0)2 2033 968
..........................................
жиро сметки:
Комерцијална банка
300220000018746
Стопанска банка
2000011105874 222285
EDB 4005003106051
..........................................
e-mail:
mebeltrejd@mt.net.mk
..........................................
 
 

 

 

Производуваме буков лупен фурнир за шпер плочи, отпресоци и латофлекс летвички.
Дебелина од 1 до 6 мм,
Должина max. 2400 мм,
Влажност 6-8%
Класи: A, B, C, D
Димензии кои најчесто ги произведуваме се:
Дебелина 1,2мм,
Ширина од 250 до 500мм
Должина од 900 до 1400мм
Годишниот капацитет на производство е 2500м3.

почетна страна контакт english version
Mebel Trade
Фурнир
Mebel Trade Doo
....................................................
Mebel Trade
Фурнир
....................................................
Mebel Trade
Фурнир
....................................................
Mebel Trade
Фурнир
....................................................

Галерија ФУРНИР

© Copyright, MEBEL TREJD Doo, 2004