.......................................
МЕБЕЛ ТРЕЈД Доо Виница
бул. Маршал Тито 114
2310 Виница, Македонија
..........................................
телефони:
+389 (0)33 361 313
+389 (0)33 363 132
факс:
+389 (0) 33 362 821
телефон - салон во Виница:
+389 (0)33 361 906
телефон - салон во Скопје:
+389 (0)2 2033 968
..........................................
жиро сметки:
Комерцијална банка
300220000018746
Стопанска банка
2000011105874 222285
EDB 4005003106051
..........................................
e-mail:
mebeltrejd@mt.net.mk
..........................................
 
 

 

 

Фирмата е основана 1972 година во состав на ТРЕСКА Скопје.
Од 2004 година целосна е приватизирана и функционира како МЕБЕЛ ТРЕЈД Доо Виница. Традиционалниот трговски бренд ТРЕСКА ВИНИЦА е задржан и заштитен во Државниот завод за индустриска сопственост на Р. Македонија.
Производна програма:
- Производство на тапациран мебел
- Производство на душеци
- Производство на училишен и канцелариски мебел
- Производство на жичани јадра за мебел
- Производство на конструкции за мебел (од метал и од дрво)
- Пилана и производство на сува и парена режана граѓа и елементи
- Производство на лепени плочи од масивно дрво
- Производство на лупен фурнир
Фирмата располага со 62.000 m2 земјишна површина од кои над 20.000 m2 производен и магацински простор.
Продажни салони во Виница и Скопје.
Фирмата ангажира 230 стално вработени со повеќе годишно искуство и добра образовна структура.
Целосно ориентирана кон клиентите, преку перманентно подобрување на производите и услугите, за задржување и зголемување на нивната доверба во брендот ТРЕСКА ВИНИЦА.

почетна страна контакт english version
 
 
....................................................


....................................................
   

Македонија

© Copyright, MEBEL TREJD Doo, 2004
Design by DotX team