РАЗНО
букви
сложувалка
адресар
       
  бројки дизајн сликај се тука
       
       
 
равенки
pinball (собирање)
       
собирање и одземање двоцифрени броеви